Buddy én mentor in één!

Ambulant jongerencoaching

Jongeren worden al in een vroeg stadium voor belangrijke keuzes gesteld over hun toekomt en hun rol in de samenleving. Dit gebeurt met name thuis en op school met begeleiding van ouders en leraren. Ook op straat worden jongeren vaak uitgedaagd om belangrijke keuzes te maken die van invloed kunnen zijn op hun toekomst. Gelukkig gaat het meestal goed, echter wonen in een stad met al haar verleidingen kan ook de verkeerde keuzes opleveren. Denk aan foute vrienden, drugsgebruik- of handel, overlast of anderszins.

Aan de slag gaan met jongeren

Dit soort keuzes levert alleen maar verliezers op; alle investeringen die zijn gedaan door ouders, opvoeders en docenten komt niet uit op het gewenste resultaat. Sterker nog, het leidt veelal tot contacten met het politie- en justitieapparaat, schoolverzuim- en uitval en in het slechtste geval tot detentie. Uiteindelijk is de jongere slachtoffer van zijn eigen keuzes en daar heeft niemand baat bij. MEION levert jongerencoaches die in (kwetsbare) wijken aan de slag gaan met jongeren die soms net dat zetje nodig hebben als het gaat om motivatie voor een opleiding of goede gesprekken en begeleiding om uit handen van politie en justitie te blijven.

De jongerencoaches zijn een samenvoeging en professionalisering van straatcoaching, ambulant jongerenwerk, mentoring en casemanagement. Deze samenhangende functies zijn samengevoegd en in balans gebracht, waardoor de jongerencoaches in alle gewenste situaties een passende oplossing kunnen bieden. Vanuit deskundigheid, visie en de opdracht wordt de dialoog aangegaan met jongeren in de wijken. Op kans- en overlastlocaties wordt actief contact gezocht met (groepen) jongeren om zo bijv. meer talenten bij de jongeren aan te spreken of de overlast te dempen. Op basis van analyses, opgesteld vanuit onder andere de verzamelde informatie van gemeente, politie en welzijnspartners wordt de mate en locatie van inzet bepaald. Dit gebeurt altijd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de netwerkpartners.

Aanspreken van talenten

Het voornaamste doel van de inzet is het aanspreken van talenten van de jongeren, het helpen creëren van een zelfkritische blik op de samenleving en daarmee hun rol inkleuren in de samenleving. Deze aanpak maakt het mogelijk om duurzaam de overlast en het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan door het gericht begeleiden, corrigeren en toeleiden van jongeren naar een zinvolle dagbesteding. Waar jongeren met een meerdere hulpvragen of knelpunten zitten, kan gebruik worden gemaakt van een doorverwijsmogelijkheid naar de casemanager. De coaching is vindplaatsgericht, flexibel en heeft een belangrijke preventieve taak in de activering van talenten of aanpak van overlast in het kader van (subjectieve) veiligheid.

Bij de bestrijding van jeugdoverlast wordt naast de correctieve inzet ook preventieve inzet gepleegd. Deze preventieve inzet voorkomt dat jongeren de bagage van hun verkeerde gedrag in de toekomst mee moeten dragen. Deze bagage kan de kansen op een positief toekomstbeeld negatief beïnvloeden en kan leiden tot een neerwaartse spiraal.

De jongerencoaches zijn in het werkveld gepositioneerd in een grijs gebied, waar veel druk op staat. Dit gebied ligt tussen enerzijds het welzijns- en hulpverleningsaanbod, en anderzijds de politie en andere handhavers. De positionering heeft als uitgangspunt dat de beweging van jongeren richting politie en justitie wordt omgebogen naar een beweging richting welzijn en hulpverlening. Hierbij wordt een deel van de hulpverlening middels coaching en casemanagement intern opgevangen. De overige (gespecialiseerde) hulpverlening wordt extern gezocht.

Kent uw gemeente ook kansrijke of kwetsbare wijken waar veel jong talent onbenut blijft of zoekt u een partner in de aanpak van jeugdoverlast- en criminaliteit? Bent u bijv. belast met het thema groepsaanpak vanuit de gemeente of politie en wilt weten wat in uw gemeente de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wilt u liever de jongerencoaches van dichtbij meemaken en een keer meelopen? Maak dan een afspraak met onze projectleider op info@meion.nl en vraag naar de mogelijkheden.

Impressie